www.invk.no Indre Nordmøre Veteranvognklubb

Indre Nordmøre Veteranvognklubb

Klubbens medlemmer har et variert utvalg av kjøretøy:

Biler fra tidlig 1900 tall og frem til midten av 1980 tallet.

Et variert utvalg av mopeder, motorsykler og traktorer.

INVK ble stifta 2. Februar på Sunndalsøra. Klubben har som formål å fremme interesse for motorhistorie og holde liv i denne delen av kulturen. Alle med interesse for gamle motorer og kjøretøy kan melde seg inn.


Klubben har ca 70 medlemmer

Bli medlem i INVK, trykk her.

VEDTEKTER FOR INDRE NORDMØRE

VETERANVOGNKLUBB.

( Gjelder fra 02.02.02.)

§ 6.ledd A. endret av Årsmøtet 22. Feb. 2010.


§ 1. Navn.

A. Klubbens navn skal være: Indre Nordmøre Veteranvognklubb.  INVK.

B. Klubben bør være tilsluttet Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber   (LMK).


§2. Formål.

 Klubben har til formål:

A. å skaffe til veie så mange opplysninger som mulig om  eldre kjøretøy, stasjonære

     motorer og sjåfører, og å sikre data og informasjon om disse.

B. å medvirke til at det blir tatt vare på så mange kjøretøy og stasjonære motorer som mulig og å skaffe til veie deler og tilbehør, samt å medvirke til at kjøretøyene og stasjonærmotorene settes i forsvarlig og original stand.

C. å samarbeide med andre klubber og organisasjoner som kommer inn under vårt

    Interessefelt.

D. å arrangere sammenkomster og løp for å fremme interessen for gamle kjøretøy.

E. å utgi informasjon til medlemmene for å fremme forståelse og kunnskap om sitt

    Og andres kjøretøy.

§ 3. Medlemmer.

Alle som eier eldre kjøretøy eller er interessert i slike kan bli medlem. Ektefeller, Samboere og barn under 18 år får støttemedlemskap, men ikke stemmerett.


§ 4. Årsmøte.

 A. Årsmøte holdes innen utgangen av Februar hvert år. Årsmøtet skal kun behandle de saker som er ført opp på saklisten. Til behandling skal alltid foreligge:     a) årsmelding fra styret og utvalgene. B) revidert regnskap. C) fastsettelse av

Kontingent, gebyrer og godtgjørelser for kommende driftsår. D) budsjett. E) valg.

I tillegg skal årsmøte behandle eventuelle innkomne forslag og andre saker som er anmeldt innen fristens utløp.


Frist for å anmelde saker til årsmøtet er 30 ( 1 mnd.) dager før møtet.


     Saklisten skal sendes medlemmene senest 14 dager før møtet.


 B. Ekstraordinært årsmøte kan holdes når:

 a) det blir vedtatt på ordinært årsmøte, eller

 b) når et enstemmig styre krever det, eller

 c) når 1/3 av klubbens medlemmer krever det.


Varsel om, og saksliste for, det ekstraordinære årsmøtet skal sendes medlemmene senest 14 dager før møtet.


§ 5, Vedtektsendring og oppløsning.

 A. Endringer av klubbens vedtekter kan kun skje på ordinært årsmøte. Slik endring    

Krever 2/3 flertall.


 B. Vedtak om oppløsning av klubben må behandles på to etter hverandre ordinære årsmøter. Og krever ¾ flertall på begge møtene.


Etter at et endelig vedtak om oppløsning av klubben blir fattet blir klubbens midler og eiendeler å bevilge gitt til et egnet formål.


§ 6.  Styret og Utvalg.

A. Styret velges på årsmøtet. Det skal bestå av formann, nestformann, sekretær, kasserer, webansvarlig, materialforvalter og to styremedlemmer. Samt to varamedlemmer.

Styret velges for to (2) år, vekselvis slik at halve styret er på valg hvert år.

Stemmelikhet avgjøres ved formannens dobbelstemme.

Styret ivaretar klubbens drift mellom årsmøtene. Så vel driftsåret som regnskapsåret følger kalenderåret. Styremøter holdes når formann eller minst halvparten av det øvrige styret krever det. Det skal føres protokoll fra styremøtene og denne skal undertegnes av referenten og minst to andre tilstedeværende. Klubbens adresse følger formannen.


B. På årsmøtet velges også:

a) to revisorer. Disse velges for to år, men slik at en er på valg hvert år.

b) En valgkomite på to medlemmer. Disse velges for to år, men slik at en er på valg hvert år.

c) Redaktør for ”Medlemsnytt.” denne velges for to år.

d) Øvrige utvalg som årsmøtet til enhver tid finner hensiktsmessig.

e)   Forsikringskomité.

Alle valg under denne paragraf avgjøres med simpelt flertall.


§ 7. Kontingent, gebyr og godtgjørelser.

 Medlemskontingenten fastsettes hvert år av årsmøtet. Det samme gjelder gebyr på tjenester som klubben utfører for og eventuelle godtgjørelser til styret eller andre. Vedtakene gjelder for kommende driftsår. Vedtakene krever simpelt flertall. Størrelsen på beløpene trenger ikke være kunngjort ved innkallingen.


§ 8. Opphør av medlemskap.

A. Medlemmene står fritt til når som helst å melde seg ut av klubben. Klubbens eiendeler skal uten opphold tilbakeleveres og økonomisk mellomværende med klubben skal gjøres opp. Forfalt og innbetalt kontingent blir ikke refundert.

B. Dersom forfalt kontingent ikke blir betalt, etter ordinært krav pluss purring, kan styret bringe medlemskapet til opphør.

C. Årsmøtet kan utelukke eller ekskludere medlemmer som grovt eller gjentatte ganger bryter klubbens vedtekter eller på annen måte ansees uskikket eller uverdig til å være medlem. Medlemmet det gjelder skal være orientert om at saken vil bli fremmet, og vedkommende skal gis møterett for å legge fram sin sak. Men må fratre under eventuell diskusjon og ved stemmegivning. Beslutning av eksklusjon krever ¾ flertall. Forfalt og betalt kontingent blir ikke refundert.